Choose Language Click>> Click>> Click>> Click>> Click>> Choose Language Click>>

 
 
Monthly Loyalty For Sportsbook
 
ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់ ក្នុងខែមុន (Commencing from 1PM on first day of month , to last day of month) ត្រូវតែគោរពទៅតាម៖
 
កំរិត ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់ ប្រាក់រង្វាន់
1 5,000 Usd 10 Usd
2 10,000 Usd 20 Usd
3 25,000 Usd 50 Usd
4 50,000 Usd 100 Usd
5 75,000 Usd 150 Usd
6 100,000 Usd 200 Usd
 
វិធីទទួលប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំខែ
 
ផ្ញើរសារទូរសព្ទ័នៃលេខគណនីកាស៊ីណូរបស់អ្នក និងចំនួនប្រាក់រង្វាន់ទៅកាន់ផ្នែកសេវាបំរើអតិថិជន។ នាពេលដែលការទាមទាររបស់អ្នក ត្រូវបានបញ្ជាក់ គណនីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបញ្ចូលនូវប្រាក់រង្វាន់។
 
លក្ខខណ្ឌប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំខែ៖
 
មនុស្សម្នាក់អាចទាមទារប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំខែម្តងគត់ក្នុងមួយខែ
ប្រាក់រង្វាន់នេះ - ឥនទានប្រាក់រង្វាន់គឺសំរាប់តែការភ្នាល់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមានតែប្រាក់ឈ្នះលើប្រាក់រង្វាន់តែប៉ណ្ណោះ ដែលអាចដកបាន (មិនមែនប្រាក់រង្វាន់ខ្លួនវានោះទេ)។ នាពេលដែលដកប្រាក់ ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានដកពី សមតុល្យរបស់អ្នក។
រង្វាន់ប្រចាំខែនឹងត្រូវអស់សុពលភាពនៅថ្ងៃទី15នៃខែនិមួយៗ។ សូមមេត្តាស្នើរសុំមុនថ្ងៃកំណត់។

 

Cashier and Payment Method
CONTACT US BY:
Skype: lucky2u_vn
YM: lucky2u_vn
Google: lucky2u.vn
MSN: l2u_th
QQ: 2581351204
• Thai: 24 hours
• English: 24 hours
• Chinese: 14.00-24.00 hrs
• Vietnam: 24 hours